Algemene Ledenvergadering 10 april 2018

Algemene ledenvergadering VVB  10-4-2018 verslag

Aanwezig: 17 leden en 2 gasten

 

Opening

De Vereniging Veilig Bloemendaal is te gast bij de voorzitter Lex de Vries. Lex opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen en speciaal de Burgemeester van Bloemendaal Elbert Roest, de beleidsadviseur Openbare orde & Veiligheid Paul Eichhorn en een nieuw lid welkom.

 

Verslag van de vergadering van 2-5-2017

Het verslag van de vergadering op 2-5-2017 wordt goedgekeurd na de wijziging dat de 2 genoemde voorstellen zijn “aangenomen” en niet “goedgekeurd”.

 

Activiteiten in 2017

Er waren in 2017 geen speciale acties om nieuwe leden te werven. Het aantal VVB leden is gestegen van 77 tot 80. Via de VVB Nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over de veiligheid in Bloemendaal en ontwikkelingen in de preventie.

 

Financieel beleid 2017

De kascommissie heeft het financieel verslag over 2017 gecontroleerd en in orde bevonden.

Het bestuur van de VVB wordt door de vergadering met algemene stemmen gedechargeerd voor het financieel beleid over 2017.

FINANCIEEL VERSLAG 2017
OVERZICHT BATEN EN LASTEN x € 1,00
BATEN W 2016 B 2017 W 2017 LASTEN W 2016 B 2017 W 2017
Contributie 320,00 410,00 475,00 Bankkosten 56,38 23,28 23,28
Nagekomen contributie 2016 0,00 20,00 0,00 Promotiekosten (2) 825,20 642,24 542,24
Subsidies Gem. Bloemendaal 1.172,79 542,24 542,24 Diversen (3) 372,78 150,00 0,00
Te veel betaalde bankkosten 12,73 1e Afllos. Len. van AJdeV 250,00 125,00
SALDO 251,16 -93,28 326,72
TOTAAL 1.505,52 972,24 1.017,24 TOTAAL 1.505,52 972,24 1.017,24
BALANS DD 31-12 X € 1,00
DEBET W 2016 B 2017 W 2017 CREDIT W 2016 B 2017 W 2017
Banksaldo 832,62 739,34 1.159,34 Lening van A.J. de Vries 250,00 0,00 125,00
Nog te ontvangen contributie 0,00 0,00 10,00 Te veel betaalde contributie 0,00 0,00 20,00
EIGEN VERMOGEN 582,62 739,34 1.024,34
TOTAAL 832,62 739,34 1.169,34 TOTAAL 832,62 739,34 1.169,34

Criminaliteit in de gemeente

Burgemeester Elbert Roest verteld dat de criminaliteit in Bloemendaal gunstig afsteekt bij zijn vorige gemeente Laren. De grootschalige feesten in Bloemendaal aan Zee zijn een punt van zorg. In 2017 waren er 166 feesten die een extra inzet van de politie eisen. De gemeente wil het aantal feesten beperken. De feesten worden ook gebruikt om drugs gelden wit te wassen.

 

Wijkagenten

Sinds 1-1-2018 opereren de 3 wijkagenten( plus teamleider) als één team voor de hele gemeente Bloemendaal. Mobiele ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) camera’s kunnen worden gebruikt voor opsporing.

 

Activiteiten 2018

  • De maandelijkse VVB Nieuwsbrief gaat 1x per kwartaal verschijnen. In bijzondere gevallen zal er een extra Nieuwsbericht worden verstuurd.
  • De voorzitter heeft een overzicht opgesteld van de veiligheidspunten in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Bloemendaal.
  • VVB brieven om nieuwe leden te werven huis aan huis laten verspreiden door de leden.
  • Uitbreiding van het VVB bestuur voor o.a. de VVB website.

 

Rondvraag en sluiting

Na een korte toelichting op Nextdoor door de secretaris sluit de voorzitter de vergadering.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.